Omet al contingut

AVÍS LEGAL

AVÍS LEGAL

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es facilita la informació següent:

DADES IDENTIFICATIVES

Vostè està visitant la pàgina web http://www.hijasdelamisericordia.com http://www.hijasdelamisericordia.com titularitat FRANCISCANAS FILLES DE LA MISERICÒRDIA, amb domicili social a MORER 4 (07001 ILLES BALEARS), amb N.I.F. R0700022G, inscrita al Registre d'entitat religiosa num 002430, d'ara endavant, el TITULAR.

Podeu contactar amb el Titular per qualsevol dels mitjans següents:

Telèfon:

Correu electrònic de contacte: sege@hijasdelamisericordia.com

USUARIS

Mitjançant aquest document posem en el seu coneixement els termes i condicions que regulen l'accés i ús dels llocs web i aplicacions app mòbils del Titular, així com dels serveis i continguts associats a aquests llocs i aplicacions (d'ara endavant també el/s lloc/ s o els llocs web i app mòbils).

L'accés o ús de qualsevol interessat a un lloc web i/o app dell TitularTitular implica que l'interessat adquireix la condició d'usuari i amb aquesta condició, una sèrie de drets i obligacions.

És la seva responsabilitat accedir a les condicions legals inserides a la present web i llegir-les detingudament, així com, les polítiques de privadesa, cookies o si escau, condicions de venda. Recomanem:

  1. Que visiti les mateixes cada vegada que pretengui accedir o utilitzar els serveis i continguts del lloc i
  2. Que imprimiu o emmagatzemi en el vostre sistema una còpia.

ÚS DEL PORTAL

Aquest web proporciona l'accés a multitud d'informació, serveis, programes o dades (d'ara endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents al Titular o als seus llicenciants als quals l'usuari pot tenir accés.

L´Usuari assumeix la responsabilitat de l´ús del portal. Aquesta responsabilitat s'estén al registre necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'Usuari se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer-ne un ús diligent i confidencial.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (per exemple, serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que el Titular ofereix a través del seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no fer-los servir per a:

  • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l'ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda racista, xenòfoba, pornogràfic-il·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics del Titular, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • Utilitzar el lloc web ni les informacions que s'hi contenen amb finalitats comercials, polítiques, publicitàries i per a qualsevol ús comercial, sobretot en l'enviament de correus electrònics no sol·licitats.

El Titular es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, a parer seu, no resultaran adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el Titular no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, xats o altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

Tot allò relatiu al tractament de les vostres dades personals, es troba recollit en la política de privadesa.

CONTINGUTS. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Titular és propietari de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, fotografies, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes dordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat del Titular o bé dels seus llicenciants.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, a qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del Titular.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

L'Usuari reconeix que la utilització de la pàgina web i dels seus continguts i serveis es desenvolupa sota la seva responsabilitat exclusiva. En concret, a títol merament enunciatiu, el Titular no assumeix cap responsabilitat en els àmbits següents:

  • La disponibilitat del funcionament de la pàgina web, els serveis i continguts i la qualitat o interoperabilitat.
  • La finalitat per a la qual la pàgina web serveixi als objectius de l'usuari.
  • La infracció de la legislació vigent per part de l'usuari o tercers i, en concret, dels drets de propietat intel·lectual i industrial que siguin titularitat d'altres persones o entitats.
  • L'existència de codis maliciosos o qualsevol altre element informàtic nociu que pogués causar el sistema informàtic de l'usuari o de tercers. Correspon a l'Usuari, en tot cas, disposar d'eines adequades per a la detecció i la desinfecció d'aquests elements.
  • L'accés fraudulent als continguts o serveis per tercers no autoritzats, o, si s'escau, la captura, l'eliminació, l'alteració, la modificació o la manipulació dels missatges i les comunicacions de qualsevol classe que aquests tercers pugui realitzar.
  • Els danys produïts a equips informàtics durant l'accés a la pàgina web i els danys produïts als usuaris quan tinguin l'origen en fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei.
  • Els danys o perjudicis que es derivin de circumstàncies esdevingudes per cas fortuït o força major.

En cas que hi hagi fòrums, lús dels mateixos o altres espais anàlegs, sha de tenir en compte que els missatges reflecteixin únicament lopinió de lUsuari que els remet, que és lúnic responsable. El titular no es fa responsable del contingut dels missatges enviats per l'usuari.

MODIFICACIÓN DE ESTE AVISO LEGAL Y DURACIÓN

El Titular se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendo cambiar, suprimir o añadir tantos contenidos y servicios que se presten a través de la misma, como la forma en la que éstos aparezcan representados o localizados en su portal.

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta que sean modificadas por otras debidamente publicadas.

ENLACES

En el caso de que en http://www.hijasdelamisericordia.com se incluyesen enlaces o hipervínculos hacia otros sitios de Internet, el Titular no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso el Titular asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier materia o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos y otros sitios en Internet. Igualmente, la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

DERECHOS DE EXCLUSIÓN

El Titular ser reserva el derecho a denegar o retirar el acceso al portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de advertencia previa, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan el contenido de este aviso legal.

GENERALIDADES

El Titular perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre el Titular y el Usuario se regirá por la normativa española vigente. Todas las disputas y reclamaciones derivadas de este aviso legal se resolverán por los juzgados y tribunales españoles del consumidor y usuario.

MENORES DE EDAD

Aquest web dirige sus servicios a usuarios mayores de 18 . Los menores de esta edad no están autorizados a utilizar nuestros servicios y no deberán, por tanto, enviarnos sus datos personales. Informamos de que si se da tal circunstancia, el Titular no se hace responsable de las posibles consecuencias que pudieran derivarse del incumplimiento del aviso que en esta misma cláusula se establece.

MEDIDAS DE SEGURIDAD – SSL

El Titular ha contratado para su sitio web un certificado SSL («Secure Sockets Layer»).

Un certificado SSL permite proteger toda la información personal y confidencial que se pueda manejar en un sitio web, independientemente de la información que se esté transmitiendo, como por ejemplo, desde cualquiera de los formularios de contacto del sitio web hasta el servidor, o los datos introducidos para la suscripción de boletines de noticias o accesos a las áreas protegidas, etc.

La dirección del sitio web aparecerá en color verde, activándose el protocolo “https” que permite conexiones seguras desde un servidor web al navegador del usuario.

Última revisión: 21 de Diciembre de 2022

RSS
Síguenos
Facebook
caCatalà